Regnskab 2008 – 09

Resultatopgørelse pr. 31.7.2009
Indtægter
Kontingenter kr 69.300,00
Overført fra henlæggelse til legeplads kr 13.500,00
Øvrige indtægter
I alt kr  82.800,00
Udgifter
Generalforsamling / fest Kr    4.865,75
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm. Kr       904,26
Græsslåning / vedligehold kr  25.707,30
Forsikring Kr    2.991,50
Legeplads Kr  49.999,38
Inkassoomkostninger kr    3.137,50
I alt Kr  87.605,69
Årets resultat før renter og henlæggelse kr    -4.805,69
Renter Aftalekonto 4497335280 kr  7.995,82
Øvrige renter kr     298,13
Rente i alt kr  8.293,95
Årets resultat før henlæggelser kr    3.488,26
Hensættelse
Hensættelse – renter kr  7.995,82
Hensættelse til vej inkl. Renter kr    7.995,82
Årets resultat kr   -4.507,56

Balance pr. 31.7.2009
Aktiver
Kassebeholdning
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911 kr     17.824,40
Aftalekonto 4497335280 kr                   –
Danske Indlån 4497335272 kr          312,29
Obligationsbeholdning kr  280.245,78
Tilgodehavende kontingent 2007-08 kr       1.100,00
Tilgodehavende kontingent 2008-09 kr       1.100,00
Tilgodehavende inkassoomkostninger 07-08 kr       2.700,00
Tilgodehavende inkassoomkostninger 08-09 kr          437,50
I alt kr  303.719,97
Passiver
Egenkapital
Saldo pr. 31.7.2008 kr 22.331,96
Årets resultat kr -4.507,56
Saldo pr. d.d kr    17.824,40
Hensættelser
Rep af vej, inkl. renter kr 280.558,07
Hensættelser i alt Kr  280.558,07
Udestående fordringer kr       5.337,50
Passiver i alt kr  303.719,97
Difference kr             0,00