Info til nye beboere

Velkommen til Grundejerforeningen Majsparken

Grundejerforeningen omfatter 63 huse dels parcelhuse og dels klyngehuse, hvor af de 12 udgør en selvstændig andelsboligforening.
Foreningen daglige ledelse varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, -alle vælges for to år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling som afholdes årligt inden udgangen af august måned.
Som husejer er man automatisk medlem af grundejerforeningen og dermed pligtig til at betale kontingent til dækning af fælles udgifter. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves en gang årligt. Ved til- og fraflytning har man pligt til at underrette kassereren.
Foreningen råder over 2 fællesarealer “det gamle”, som er placeret midt i klyngehusbebyggelsen, og “det nye” som er placeret for enden af parcelhusområdet. Områderne bruges bl.a. til afholdelse af den årlige generalforsamling med den dertil hørende fest. Hvert år vælges et festudvalg, som arrangerer festen det følgende år.

Grundejerforeningens vejarealer er privat eje, hvilket betyder, at vedligeholdelse af disse er bebyggelsens fælles anliggende.
Vedligeholdelse af grønne fællesarealer varetages af en gartner.
For klyngehusbebyggelsen gælder særlige regler for ydre ændringer af hus og have, og skal derfor ske efter de regler som er opstillet i vedtægter og lokalplan. Det gælder f.eks. opsætning af hegn, placering af skure og farvevalg på træværk. Er man som beboer i tvivl om påtænkte ændringer ligger indenfor rammerne af de pågældende regler, anbefales det, at henvende sig til grundejerforeningen.

Skulle du have gode ideer, som kan hjælpe den næste tilflytter bedes du kontakte bestyrelsen, således denne side og eventuel vor hjemmeside kan blive rettet.