Nyt fra bestyrelsen, september 2016

Den nyvalgte bestyrelse afholdt 21/9 2016 det første møde, og konstituerede  sig på samme måde som sidste år, se under “Bestyrelsen”.

Der afholdes derudover bestyrelsesmøder d. 13/12 2016, 21/2 2017, 18/4 2017 samt 8/8 2017.

Generalforsamling 2017 bliver den 12/8 kl. 10.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der, hvis der er opbakning til det, blive afholdt fest. Mere information om dette følger.

Pbv.

Morten Bang, nr. 57

Farvevalg til skure og udhuse

Efter ønske fra flere beboere i klyngehusene vil grundejerforeningens bestyrelse nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag om det fremtidige farvevalg til maling af skure/udhuse.

Forslaget skal fremsættes til afstemning ved næste ordinære generalforsamling i grundejerforeningen den 20. august 2016.

Grundejere der er interesseret i at deltage i arbejdsgruppen bedes sende en mail til Tina Blume på tina_blume@hotmail.com

Fra bestyrelsen deltager Niels Erik Mortensen, nr. 58 og Tina Blume, nr. 122 i arbejdsgruppen.

Forslag og idéer kan også fremsendes på mail.

På grundejerforeningens vegne

Niels Erik Mortensen og Tina Blume

Mange hilsner
Tina

Ang. gartnerarbejde på fællesarealerne

Bestyrelsen er ved at indgå en ny aftale om vedligeholdelse af fællesarealerne

med Trædballe Skov & Have Service.

Som del af aftalen indgår, at firmaet fælder pilekrat på det nordlige fællesareal og

på det sydlige knuser vegetation, beskærer visse træer og fælder udvalgte træer.

Bortkørsel af affald er med i aftalen.

Arbejdet  på det nordlige areal afhænger af vejret, da plænen er meget våd. På det sydlige

område forventes arbejdet igangsat snarest

Pbv.

Morten Bang, nr. 57

Nyt fra bestyrelsen, september 2015

Bestyrelsen holdt møde d. 23/9, og konstituerede sig med Per Iversen som formand og Ove Hugger som kasserer.

Næste generalforsamling vil være d. 20/8 kl. 10.30.

Der vil være bestyrelsesmøder den 10/12, 18/2, 14/4 og 11/8 inden generalforsamlingen.

Lørdag d. 30/4 fra kl. 10 til 15 vil der være arbejdslørdag.

Bestyrelsen opfordrer endnu en gang medlemmerne til at tjekke, at der ikke gror planter mellem kantsten og asfalt.

På bestyrelsens vegne

Morten Bang

Generalforsamling 2015

Lørdag d. 29/8 blev der afholdt generalforsamling på det nye fællesareal.

Årsregnskab kan ses under menupunktet Årsregnskaber i højre side.

Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning kan ses under menupunktet Generalforsamlinger i højre side.

 

Nyt fra bestyrelsen om Nabohjælp

På generalforsamlingen i august blev bestyrelsen pålagt at undersøge mulighederne for at deltage i det såkaldte Nabohjælp-program, som har til formål at reducere indbrud.
Bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne, og vil her informere lidt om det.
Vi kan ikke tilmelde os ordningen i fællesskab (som grundejerforening), det er op til de enkelte grundejere.
Der vil en af de kommende dage blive delt en pjece ud, som fortæller, hvordan man tilmelder sig ordningen.
Hvis du/I er interesserede i at tilmelde jer, så snak med naboerne og bliv enige om, hvem du vil invitere med i DIT netværk. (der er information om netværk i pjecen).
Udover information om hvordan man melder sig til, indeholder pjecen også nogen ideer til, hvordan man med en lille indsats kan nå en stor virkning m.h.t. at få husene til at se beboede ud, også når beboerne er på ferie.
Udover tilmelding til nabohjælp-programmet undersøger bestyrelsen også mulighederne for at sætte skilte op ved indkørslen til Majsvangen (og evt. ved cykelstierne). Mere herom følger senere.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til Morten Bang (nr. 57) på mailadressen mortenbang97@hotmail.com

Vigtige datoer 2015

Arbejdslørdag er d. 25. april 2015 kl. 10 – 16  OBS ændret dato

Generalforsamling er lørdag d. 29. august 2015

Referat fra ordinær generalforsamling 2014.

Referatet fra generalforsamlingen d. 30. august 2014 kan læses her.

Levetiden på vores asfalt

Kære naboer,

 

Vi skal henstille de enkelte lodsejere at sørge for, at der ikke findes ukrudt mellem kantsten og asfalt, udfor deres egen matrikel. Ukrudtet giver nemlig mulighed for nedtrængning af vand og dermed lettere mulighed for frostsprængninger. Dette kan medføre revner i asfalten og deraf ekstra omkostninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen