Årsregnskab 2011 – 2012

Indtægter
Kontingenter 76.800,00
Øvrige indtægter          415,00
I alt                 77.215,00
Udgifter
Generalforsamling / fest    4.137,85
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm.          160,75
Græsslåning / vedligehold  29.245,38
Forsikring      3.261,75
Inkassoomkostninger                  –
Snerydning                    –
Øvrige udgifter                  –
I alt                36.805,73  
Årets   resultat før renter og henlæggelse                40.409,27
Renter Vejkonto       6.143,05
Øvrige   renter             10,75
Rente i alt        6.153,80
Årets resultat før henlæggelser               46.563,07
Hensættelse til vej  30.000,00
Hensættelse til vej – renter      6.143,05
Hensættelse til vej inkl. renter             36.143,05
Hensættelse til fællesareal             10.000,00
Årets resultat                   420,02
Balance pr.   31.7.2012
Aktiver
Kassebeholdning
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911  kr       18.900,65
Danske Indlån 4497335272  kr       90.980,89
Obligationsbeholdning  kr     300.000,00
I alt  kr     409.881,54  
Passiver
Egenkapital
Saldo pr. 1.8.2011  kr         18.480,63
Årets resultat                   420,02
Saldo pr. d.d  kr      18.900,65
Hensættelser
Saldo pr. 1.8.2011  kr     344.987,84
Årets henlæggelse  kr       40.000,00
Årets    Rente  kr         6.143,05
Omkostninger  kr            150,00
Hensættelser i alt  kr   390.980,89
Passiver i alt  kr   409.881,54  
Difference  kr                      –  

 

 

Henlæggelser
Saldo pr. 1.8.11
Henlagt til vej  kr     324.987,84
Hensat til fremtidig ren. Af fællesareal  kr         5.000,00
Ekstraord. Hensat til dræning  kr       15.000,00
I alt   344.987,84
Årets bevægelser
Afkast
30.12.2011 Rente af bankkonto  kr              81,21
2.1.2012 Obl.rente  kr          6.061,84
Henlæggelse til vej          6.143,05
Forbrug
14.12.2011 Depotgebyr  kr.             75,00
14.6.2012 Depotgebyr  kr.              75,00
          150,00
Hensættelser til vej
10.6.2012 Hensat til vej  kr.       20.000,00
31.7.2012 Hensat til vej ekstra  kr        10.000,00
I alt hensat til vej     30.000,00
Hensættelser til fremtidig
vedligehold / renovering af
fællesarealer
10.6.2012 Hensat til fællesareal  kr         5.000,00
31.7.2012 Hensat til fællesareal  kr         5.000,00
I alt hensat til fællesareal       10.000,00
Saldo pr. d.d.     390.980,89
Fordeling:
Afsat til vej         360.980,89
Afsat til fremt. Ren af fællesareal          15.000,00
Afsat til dræning / fællesareal          15.000,00
I alt         390.980,89
Obl.beholdning         300.000,00
Danske Indlån 4497335272           90.980,89  390.980,89
Difference  kr                 –