Årsregnskab 2009 – 10

 

RESULTATOPGØRELSE pr. 31.7.2010
Indtægter
Kontingenter  kr         68.200,00
Øvrige indtægter  kr               537,50
I alt  kr                68.737,50
Udgifter
Generalforsamling / fest  kr            6.202,50
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm.  kr               153,22
Græsslåning / vedligehold  kr         27.197,37
Forsikring  kr            3.127,25
Inkassoomkostninger  kr               437,50
Snerydning  kr               750,00
I alt  kr                37.867,84
Årets resultat før renter og henlæggelse  kr                30.869,66
Renter Vejkonto  kr         11.252,04
Øvrige renter  kr                  20,12
Rente i alt  kr         11.272,16
Årets resultat før henlæggelser  kr                42.141,82
Hensættelse til vej  kr         15.000,00
Hensættelse til vej – renter  kr         11.252,04
Hensættelse til vej inkl. renter  kr                26.252,04
Hensættelse til fællesareal  kr                  5.000,00
Extraord. Hens. Til dræning  kr                15.000,00
Årets resultat  kr                 -4.110,22

 

BALANCE pr.   31.7.2010  
       
Aktiver
Kassebeholdning
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911  kr       13.714,18
Danske Indlån 4497335272  kr     24.033,27
Obligationsbeholdning  kr   300.000,00
Tilgodehavende kontingent 2007-08  kr       1.100,00
Tilgodehavende kontingent 2008-09  kr       1.100,00
Tilgodehavende kontingent 2009-10  kr       1.100,00
Tilgodehavende inkassoomkostninger 07-08  kr       2.700,00
Tilgodehavende inkassoomkostninger 08-09  kr         437,50
Tilgodehavende inkassoomkostninger 09-10  kr         437,50
I alt  kr     344.622,45
Passiver
Egenkapital
Saldo pr. 31.7.2009  kr                  17.824,40
Årets resultat  kr                  -4.110,22
Saldo pr. d.d  kr       13.714,18
Hensættelser
Rep af vej, inkl. renter  kr               304.033,27
Fremtidig vedl.h. / renov. af fællesareal  kr                    5.000,00
Ekstraord. Hensættelse til dræning  kr                  15.000,00
Hensættelser i alt  kr     324.033,27
Afskrevne fordringer  kr         6.875,00 (a)
Passiver i alt  kr     344.622,45
Difference  kr                      –
(a) – Ejendommen er solgt på tvangsauktion

 

HENLÆGGELSER
Saldo pr. 1.8.09
Henlagt til vej  kr       280.558,07
I alt  kr  280.558,07
Årets bevægelser
Afkast
Rente indlånskonto  kr               146,05
Rente af obligationer  kr         11.105,99
Henlæggelse til vej
 kr.   11.252,04
Forbrug
Kurstab udtr. Obl.
(280.245,78 – 277.649,75)  kr            2.596,03
Depotgebyr  kr.                75,00
Depotgebyr  kr.              105,81
 kr.     2.776,84
Hensættelser til vej
Hensat 12.1.2010  kr         11.000,00
Hensat 31.7.2010  kr            4.000,00
I alt hensat til vej  kr.   15.000,00
Hensættelser til fremtidig
vedligehold / renovering af
fællesarealer  kr.     5.000,00
Ekstraord.  Hensættelse til dræning  kr.   15.000,00
Saldo pr. d.d.  kr  324.033,27
Obl.beholdning  kr       300.000,00
Danske Indlån 4497335272  kr         24.033,27  kr  324.033,27
Difference  kr                   –